shinkenchiku0502_tnumb

新建築 2月号

新建築社|2005年|東京キャナル・エキジビション レポート執筆