Shoten Kenchiku, November

Shoten Kenchiku sha | 2019 | UNPLAN Shinjuku